هاوارد زين
مارکس در سوهو
۱۹۹۹
کارل مارکس و بازگشت او – نمايشنامه در يک پرده – انتشارات انديشه و پيکار - مهر ۱۳۸۸