آگوستو بوال
تئاتر مردم ستمديده
۱۹۷۹
ترجمه: جواد ذوالفقارى و مريم قاسمى - نوروز هنر ۱۳۸۲