نگاهی به تاریخچه فدراسیون کار آمریکا و کنگره سازمان های صنعتی - بازتکثیر از نگاه