مقاله موشه مخوور٬ مارکسيست اسرائيلى در باره صهيونيزم در نشريه ويکلى وورکر - انگليسى


چگونه استالین از تاسیس دولت اسرائیل حمایت کرد
بوی تعفن استعمار صهیونیستی
تسليحات اتمى مخفى اسرائيل
فلسطينيان امروز و يھوديان آن روز