رویدادها در سطح جهان به سرعت بر روی هم انباشته می¬شوند. تنها طی چند روز، جنگ قدرت در اکراین به یک بحران بین¬المللی تبدیل شد. جهان در آستانه¬ی پرمخاطره¬ترین درگیری سیاسی از زمان پایان جنگ سرد تا کنون قرار گرفته است. یک¬صد سال پس از آغاز جنگ جهانی اول که به «فاجعه¬ی بزرگ قرن بیستم» شهرت یافت، تمامی شواهد حاکی از آن است که «بازی بزرگ» میان قدرت¬های امپریالیستی بر سر قدرت و منطقه¬ی نفوذ، این¬بار نیز پایان خوشی نخواهد داشت.