از متون مهم يکى از رهبران جريان موسوم به بين الملل موقعيت سازان The Situationist International که نخست در سال ۱۹۶۷ منتشر شد. ویراست جدید - نشر آگه ۱۳۹۲ - مترجم بهروز صفدرى – behrouzsafdari.com


بازبینی مفهوم بیگانگی مارکس
نظريه بيگانگى مارکس
دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى ۱۸۴۴