نقدى بر مقدمه ژيژک بر کتاب تروريزم و کمونيزم تروتسکى - انگليسى