ده مقاله از نوشته هاى زندان – برگردان: وارتان ميکائيليان – ناشر: فرهنگ نوين