مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسيه