گفتگوى بهزاد اسدى و على زند با تراب ثالث – خرداد ١٤٠٠