ترجمه: امین حصوری، از سايت پراکسيس روزنامه گاردين لندن ۴ دسامبر ۲۰۱۴