بخش سوم از مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره استراتژى انقلابى