فصل اول کتاب ديکتاتورى پرولتاريا از مارکس تا لنين – ترجمه م - مهديزاده