این نوشتار کوتاه را لئون تروتسکی در سال  ۱۹۰۱ در زمانه ای سرد و خاکستری هم چون زمانه ی ما که فقرو کرسنگی، راسیسم،یهودستیزی، نژادپرستی،بنیادگرایی اسلامی، استبداد،استثمار ودر یک کلام قتل وغارت بیداد می کرد به نگارش درآورد.تروتسکی در سنین جوانی وارد مبارزه ی سیاسی شد و درسن بیست دوسالگی به عنوان یک مارکسیست انقلابی دستگیر و به سیبری تبعید گشت. علی رغم همه ی سختی های روحی ومالی ودربدری های ناشی از امر مبارزه ی انقلابی و تعقیب و مراقبت های پلیس تزاری، خستگی ناپذیر و استوار در آستانه ی هزاره ی دوم به سوسیالیسم وانقلاب باور داشت و نگاه خود را به آینده ای زیبا و انسانی دوخته بود. وی مصمم وامیدوار در شانزده سال بعد،با پیوستن حزب بلشویک و درمقام سازمانده نظامی قیام ودرکنارلنین در جایگاه یکی از برجسته ترین رهبران انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه قرار گرفت ونقشی بی بدیل درانکشاف نظریه وعمل بلشویسم ایفأنمود- ترجمه:رامین جوان