مترجمان: محمود عباديان، حسن قاضى مرادى -  نشر اختران ۱۳۸۱