مفهوم مارکس از علم، نوشته سیریل اسمیت، ترجمه از ی. کهن