مترجمين: روستا، سپهر، وزیری، روشن، ثابت، آزاد، حاجبی - نشر بيدار