مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره ساختار سرمايه دارى ايران