پاسخ ياسمين ميظر به انتقادات مدافعين تريبونال ايران - انگليسى


در باره بيانيه تريبونال ايران