پل لافارگ
حق تن آسايى
۱۸۸۳
ترجمه: بهروز صفدرى - از نشر کلاغ ۱۳۹۱