هیروشی اوشیدا
گروندریسه مارکس و "منطق" هگل
۱۹۸۸
این نوشته برگردان (همراه با اندکی تلخیص) فصل اول کتاب اوشيدا با همين عنوان است. ترجمه آيدين ترکمه - از سايت نقد اقتصاد سياسى