نائومى کلاين
دکترين شوک – ظهور سرمايه دارى فاجعه
۱۳۸۹
مترجمين: مهرداد (خليل) شهابى٬ مير محمود نبوى - ناشر: کتاب آمه