ميخاييل باختين
سوداى مکالمه٬ خنده٬ آزادى
۱۹۷۹
گزيده و ترجمه: محمد پوينده - شرکت فرهنگى هنرى آرست