محمد على خنجى
ارزش نظريه وجه توليد آسيايى و تاريخچه آن
فروردين ۱۳۹۴
مجموعه اى که در اين جا مى آيد مقدمه گونه اى است بر طرح وسيع ترى در باره وجه توليد آسيايى که دکتر خنجى نتوانست به اتمام برساند. ساواک مانع انتشار اين مجموعه شده بود. باز تکثير از نسخه منتشره در ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی