ماياکوفسکى
ماياکوفسکى را درياب٬ کهنگى را بسوزان
منتخبى از کارهاى ماياکوفسکى و ديگران با مقدمه مترجم: شهاب آتشکار - انتشارات میر