فروغ اسدپور
روشنفکران و پروژه هاى (ضد) هژمونيک
خرداد ۱۳۹۳
نگاهى به آراى هايک و نوليبرال هاى ايرانى – انتشارات پراکسيس

فروغ اسدپور
رئاليزم انتقادى
تير ۱۳۹۰
نشر آلترناتيو