فرانتس ياکوبوفسکى
ايدئولوژى و روبنا در ماترياليزم تاريخى
۱۹۳۶
از دفترهاى ويژه کندوکاو: آگاهى و وجود - آبان ۱۳۹۴