اي.ک.هانت
مالکيت و رسالت: تکامل نهاد ها و ايدئولوژى هاى اقتصادى
۱۹۹۵
ترجمه: سهراب بهداد - نشر آگه – ۱۳۸۱