ايزاک ايليچ روبين
در باره تئورى ارزش مارکس
۱۹۲۸
از آثار مهم در باره تئورى ارزش مارکس - مترجم: حسن شمس آورى - نشر مرکز ۱۳۸۳