الن ميک سينزوود
امپراتورى سرمايه
۲۰۰۳
ترجمه حسن مرتضوى، نشر نيکا ۱۳۸۸

الن ميک سينزوود
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
۱۹۹۵
ترجمه از حسن مرتضوى - نشر بازتاب نگار – ۱۳۸۶