اريش فروم
انسان از ديدگاه مارکس
۱۹۶۱
مترجم محمد راه رخشان، انتشارات سنبله، ۱۳۷۳