آ. سلطانزاده
آثار آ. سلطانزاده
۱۹۰۶-۱۹۲۹
اسناد تاريخى جنبش کارگرى٬ سوسيال دموکراسى و کمونيستى ايران – انتشارات مزدک - ۱۳۵۴

آ. سلطانزاده
مقالات سلطانزاده در کمينترن
۱۹۱۹تا ۱۹۲۲
آثار آوتيس سلطانزاده (۲) - به کوشش: خسروشاکرى، فرهادکشاورز، امير حسين گنج بخش - انتشارات پادزهر