آنتونيو گرامشى
ستمبران و ستمگران
۱۳۶۰
ده مقاله از نوشته هاى زندان – برگردان: وارتان ميکائيليان – ناشر: فرهنگ نوين

آنتونيو گرامشى
شهريار جديد
۱۳۷۸
نشر دنياى نو، ۱۳۷۸ - مترجم: عطاقاادى کلائى

آنتونيو گرامشى
نامه هاى زندان
۱۹۲۹-۱۹۳۵
ترجمه: مريم علوى نيا – انتشارات آگاه، ۱۳۶۲

آنتونيو گرامشى
در باره آموزش و فرهنگ
۱۹۲۵