فيلمى کوتاه در باره بهاى سنگينى که براى موز ارزان پرداخت مى شود. منبع زير نويس فارسى؟