"برخيز! برخيز! دستان خود را از دو سو بگشا, از جسمِ بيجان خود بيرون آى و بگذار زيبايي بار ديگر با تو سخن بگويد."