نقدى بر تفاسير رفرميستى و استالينيستى از اتحاد چپ در ايران - براساس سخنرانى در اتاق اينترنتی سوسياليست فوروم، اسفند ١٣٨٤