سخنرانى موشه مخوور در لندن در باره نتايج انتخابات اسرائيل - برگرداناز ويکلى وورکر به انگليسى