ی کهن
نقدی بر فیلم «ایرانی»
تیر ۱۴۰۲
نقدی بر فیلم «ایرانی»، از ی. کهن