گَریکای چِنگو
چگونه ایالات متحد به خلق القاعده و داعش کمک کرد
ترجمه: کاظم میر؛ لیلای لیلی - از سايت پراکسيس