گى دبور
جامعه نمايش
۱۹۶۷
از متون مهم يکى از رهبران جريان موسوم به موقعيت سازان بين المللى The Situationist International که نخست در سال ۱۹۶۷ منتشر شد. ویراست جدید - نشر آگه ۱۳۹۲ - مترجم بهروز صفدرى – behrouzsafdari.com