گرايش سوسياليزم انقلابى
کندوکاو
نشريه گرايش سوسياليزم انقلابى

گرايش سوسياليزم انقلابى
سوسياليزم انقلابى – پلاتفرم حداقل
مهر ۱۳۷۳
در باره حداقل هاى نظرى٬ سياسى و تشکيلاتى براى وحدت طيف سوسياليزم انقلابى - از طرف هسته لندن گرايش سوسياليزم انقلابى, نوشته تراب ثالث