کوین مرفی
داستان انقلاب فوریه
فروردين ۱۳۹۶
نقش زنان در انقلاب فوریه ١٩١٧ روسيه ـ از نشريه ژاکوبين، ترجمه: على نصيرى