کریس هارمن، مایکل هارت
طبقه کارگر یا انبوه بسیارگونه
بهمن ۱۳۸۳
مناظره‌ی کریس هارمن با مایکل هارت - ترجمه: رامین جوان