کريس گرى
اسرائيلى ها و فلسطينى ها – موشه مخوور
اسفند ۱۳۹۱