کارینا نوخالس٬ خاویر زونیگا
شیلی: «طبقه کارگر وارد صحنه سیاست میشود»
آبان ۱۳۹۸
- مصاحبه با کارینا نوخالس و خاویر زونیگا - مترجم: ج.ص.