کارل کرش
موقعيت کنونی مسأله "مارکسيسم و فلسفه"
۱۹۳۰
پاسخ به انتقادات به کتاب کرش در باره مارکسيزم و فلسفه - ترجمه: حميد وارسته