چد کتسر
آموزش دادن آموزش دهندگان
مرداد ۱۳۹۷
بخشی از تزهای فوئرباخ مارکس - ترجمه ی بهزاد اسدی