پیرفرانک
بین الملل چهارم
۱۳۵۷
درباره تاریخچه بین الملل چهارم - انتشارات طلیعه خرداد ۱۳۵۷