پرى آندرسون
معادلات و تناقضات آنتونيو گرامشى
۱۹۷۶
از کتابى با همين عنوان، گرد آورنده و مترجم: شاپور اعتماد - انتشارات طرح نو، ۱۳۸۳

پرى آندرسون
گذار از عهد باستان به فئوداليزم
۱۹۷۴
ترجمه: حسن مرتضوى – نشر ثالث ۱۳۸۸