پراکسیس
رقص دیالکتیک: گام هایی در روش مارکس - برتل اولمن
خرداد ۱۳۹۳
معرفى کتاب از سايت پراکسيس